Ders İçerikleri

ATA1031 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

İnkılap Kavramı / Bölümleri / Diğer Kavramlar / Dersin Konusu ve Anafikri / Osmanlı Devletinin Genel Yapısı / Çöküş Nedenleri / Osmanlı Devletindeki Reform Hareketleri / Tanzimat Dönemi / Meşrutiyet Dönemi / Trablus ve Balkan Savaşları / I. Dünya Savaşı / Fikir Akımları / Mondros Mütarekesi / Anadolu'nun Paylaştırılması ve İzmir'in İşgali / İstanbul'un İşgali / Milli Dernekler / Azınlık Dernekler / Yeni Türk Devletinin Kuruluşu / Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı / Amasya Genelgesi / Erzurum Kongresi / Sivas Kongresi / Amasya Görüşmeleri / Son Osmanlı Meclisi / Misak-ı Milli / T.B.M.M. Açılışı / Meclis Yapısı / İç Ayaklanmalar / Sevr Antlaşması / I. ve II. Dünya Savaşları / Eskişehir - Kütahya Savaşları / Sakarya Meydan Savaşı / Büyük Taarruz / Mudanya Mütarekesi / Lozan Antlaşması.

TDB1031 - TÜRKÇE I

Dil, Diller ve Türk Dili / Dilin İnsan hayatındaki önemi, Dillerin Doğuşu ve Dilin Özellikleri / Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle / Yazılı Anlatımda Başarılı Olmanın Yolları / Kelime Türleri, Kelimelerin Ses ve Şekil Yapısı / İsim, Fiil, Zarf ve Edatların Okunuşları, Türleri ve Bunların Türkçede Kullanılışları / Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri / Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri.

MDB1071 YABANCI DİL I

Konuşma:Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendinin Tanıtma / Direktif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma / Bilgi Almak İçin Soru sorma, Sorulan Sorulara Cevap Verme / İş Görüşmelerinde İstenilen Bilgiyi Verme, Diğer Çalışanlarla İlgili Bilgi Verme / Önerilerde bulunma, Önerilere Cevap Verme / Problem sorma ve Bu tür sorulara Cevap Verme / Zaman Veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara cevap Verme / Miktar veya Sayı Sorma ve Bildirme / Telefonla Konuşma tekniği, Teklif de Bulunma / Devam Eden Bir İşle İlgili Bilgi Verme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma / Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler / Geçmişteki Olaylardan bahsetme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma.

Dinleme-Anlama:İş Ortamında Kullanılan Eşya ve Malzemelerin Tanıtılması ve Bu Malzemelerin Fonksiyonları / Mesleki Konularda Dinlediğinin Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği.

Yazma:Noktalama İşaretlerinin (İmla Kurallarının) Kullanımı / Dinlediği ve Okuduğu İlgili Gerekli Bilgilerin Not Alınması / Direktif Yazma/ Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma, Olayların ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına göre Sıralanması / CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme / Kişisel Mektup ve Mesaj Yazma / Bir Cismi, Mekanı Veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama / Davetiye Yazma

Okuma-Anlama:Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme 

BIL1051 - BİLGİSAYAR VE OFİS PROGRAMLARI

Giriş ve Tarihçe / Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı / Bilgisayarların Yapısal ve Kullanım Amaçlarına Göre Sınıflandırılması, Sistem Birimi / Bellek Türleri / Klavye, Mouse ve Monitör / Bilgisayarın Donanımları İle Birlikte Kurulması ve Çalıştırılması / İşletim Sistemleri / Ms - Dos / Dizinler ve Alt Dizinler, Dizin İsimleri, Dosyalar ve Dosya İsimleri, Dos Komutları / Windows 95, Klasör ve Dosyalar, Yeni Bir Klasör Oluşturma, Kopyalama, Kaydetme ve Silme vb. / Word ve Excel / Network / İnternet/Temel İnternet Kavramları / Web Tasarımına Giriş, Değişik Yöntemler Kullanarak Web Dosyaları Oluşturma / Sunu Programı / Veri Tabanı programı Kullanımı.

SER1101 -TEMEL SANAT EĞİTİMİ  

Çizgi çalışmaları/Temel Geometrik biçimleri ışık-gölge ile çizmek/Doğal ve yapay nesnelerden oluşan kompozisyonun çizimi/ Doğal ve yapay nesnelerden oluşan kompozisyonun çiziminden yararlanarak çeşitli malzemeler kullanarak yüzey oluşturma/ Doğal bir nesneden yaralanarak desen tasarımı yapmak/Yapay bir nesneden yaralanarak desen tasarımı yapmak/Renk bilgisi/ çizimlerin üç boyutlu uygulaması.

SER1201 -SERAMİK TEMEL TASARIMI I

Seramik çamurunu tanımak- yoğurmak/Plaka yöntemi ile Geometrik biçimler yapmak/Sucuk yöntemi ile biçimler yapmak/Öğrencileri çizim yeteneklerini geliştirme/Doğal bir nesneden yaralanarak tasarım yapmak/Yapılan tasarımı üç boyutlu olarak üretmek/Yapay  bir nesneden yaralanarak tasarım yapmak/Yapılan tasarımı üç boyutlu olarak üretmek/Anadolu Uygarlıklarından kopya form yapılması.

SER1301 -KİMYA

Madde ve Enerji-Kimyanın Temel Yasaları-Mol Kavramı ve Kimyasal Formüllerin Bulunması-Periyotlu Dizge-Kimyasal Bağlar-Katılar ve Katıların Özellikleri-Gazlar-Karışımlar ve Çözeltiler, Kimyasal Denge ve Asit-Baz Tepkimeleri-Anorganik Bileşikler ve Özelliklerinin İncelenmesi-Organik Bileşikler ve Özelliklerinin İncelenmesi-Seramikte Kullanılan Anorganik -Bileşikler ve Anorganik Seramik Hammaddelerinin Tanımlanması-Seramikte Kullanılan Organik Bileşikler ve Organik Seramik Hammaddelerinin Tanımlanması-Seramik Hammaddelerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

SER1401 -MALZEME BİLGİSİ

Metallerin mikroyapıları bakımından fiziksel ve mekanik özellikleri/Seramiklerin mikroyapıları bakımından fiziksel ve mekanik özellikleri/Polimerlerin mikroyapıları bakımından fiziksel ve mekanik özellikleri/Faz diyagramları/Dislokasyon teorisi/Kristallerin üretimi, mukavemeti, akması/Kristal kusurları/Polimerlerin deformasyonu, Seçilmiş fiziksel özellikler/Kristal yapısı ve birim hücreler/Kristal sistemleri/Bravais latisleri/Kristallografik yüzeyler/Polimorfizm ve allotropi

SER1501 -SERAMİĞE GİRİŞ

Seramik üretiminde şekillendirme süreci; amaçları, kullanılan teknikler ve şekillendirme sürecinde meydana gelen hatalar

ATA1032 -ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

/Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı / Halifeliğin Kaldırılması / Kıyafet Düzenlenmesi / Şapka İnkılabı / Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu / Tarikatların Kaldırılması / Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler / 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı / Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları / Eğitim İnkılabı, Önemi / Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler / Eğitim Aksaklıkları / 1924 Devrim Yasalarının Önemi / Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi / Çok Partili Dönem / Terakkiperver ve Serbest Fırka / Parti Tanımı Demokrasi Kavramı / Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri / Milli Bağımsızlık / Milli İrade / Milli Beraberlik / Yurtta ve Dünyada Barış / Atatürkçü Düşünce Sistemi / Atatürk Devri Dış Politikası / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / Balkan Andantı / Hatay Sorunu.

TDB1032 -TÜRKÇE II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma / Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma / Yazıların İncelenmesi / Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma / Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma / Noktalama ve Yazım Kuralları / Anlatım Bozuklukları.

MDB1072 -YABANCI DİL II

Konuşma:Yön Sorma, Yön Tarif Etme / Tercih Yapma, Tercih Sorma /Bir İşlemin, İşin Nasıl Yapıldığını Sorma, Anlatma / Bir Ürünün Avantaj Alanı İle İlgili İşlerin Kıyaslanması / Gelecekten Bahsetme, Gelecekle İlgili Tahminde Bulunma / İhtimallerden ve Tahminlerden / Bir Durumu, İşlevi Edilgen Yapı Kullanarak Anlatma / :Geçmişte Olmuş, Ancak Etkisi Süren Veya Geçmişte Başlamış Hala Devam Eden Durumlar / Bir İşin, İşlemin Amacının Açıklanması / Benzerlik ve farklılıkların İfade Edilmesi / Sebep, Sonuç Sorma ve İfade Etme

Dinleme-Anlama:Alan İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme / Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi / Dinlenen Cümleler veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması / Kelime Başlarına Veya Sonlarına Gelen Yapım Eklerinin Anlaşılması / Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme / Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme.Yazma

Dinleme ve Okuduklarını Not Alma / Alan İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma / İş Mektupları Yazma / Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma / Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması.

Okuma-Anlama:Zıtlık Bildiren İfadeler / Relative Clause Yapıları / "Post Modifier" Kısaltılmış Relative Clause Yapıları / "Noun Clause" Yapıları / "Infinitive-Gerund Yapıları / Genel Bir Fikir Edinmek İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi /Belirli Bir Bilginin Edinilmesi İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi.

SER1701 -TEKNİK RESİM

Teknik Resim Hakkında genel bilgi/Temel Geometrik Biçimlerin Çizimi/Karışık Geometrik Biçimlerden oluşan örneklerin çizimi ve ölçülendirilmesi / Seramik Kupa çizimi ve ölçülendirilmesi/ Seramik Tabak çizimi ve ölçülendirilmesi/ Seramik Demlik çizimi ve ölçülendirilmesi/ Perspektif Çizim Teknikleri. (Artistik, Kavalyer, İzometrik)/ Artistik Perspektif yöntemi ile cep telefonu çizimi/ Lavobo çizimi.

SER1202 SERAMİK TEMEL TASARIMI II

Önerilen bir görüntünün üzerinde çalışmalar yapmak/ Önerilen bir görüntünün üzerinde çalışmalar yapmaya devam/ Uygulamaya başlamak/ Yapılan çalışmanın kalıbının alınması/ Yapılan çalışmanın kalıbının alınması /Kalıba döküm yapılması/Kalıba döküm yapılması /Fırınlama /Sırlama/ Sır pişirimi.

SER1302 -SERAMİK VE CAM HAMMADDELERİ

Seramik hammaddelerine giriş/Geleneksel seramik hammaddeleri/Geleneksel seramik hammaddelerinin sınıflandırılması/Killer ,killerin oluşumları, seramik endüstrisinde kullanımı/Eğitici (flux) ve dolgu hammaddeleri ve özellikleri/Diğer geleneksel seramik hammaddeleri/Seramik hammaddelerinin Türkiye’deki ve dünyadaki durumu/Teknik seramik hammaddeleri/Teknik seramik hammaddelerinin üretim yöntemleri/Teknik seramik hammaddelerinin sınıflandırılması/Refrakter ve çimento hammaddeleri/Cam hammaddeleri ve Kullanım alanları/Hammadde hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri

SER1402 -ENDÜSTRİYEL SERAMİK ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ

Şekillendirme nedir?Seramik üretiminde kullanılan ilaveler ve granülasyon/Tek eksenli presleme ile seramiklerin şekillendirilmesi, kuru-yaş presleme/Presleme ve sıkıştırma kademeleri, ejeksiyon ve transfer/Tek eksenli presleme sırasında görülen hatalar/Soğuk izostatik presleme, yaş-kuru torba yöntemleri/Sıcak presleme ve sıcak izostatik presleme/Döküm yöntemi ile seramiklerin şekillendirilmesi, alçı kalıbın özellikleri, döküm hızını etkileyen faktörler/Alçı döküm sırasında meydana gelen hatalar, polimer esaslı kalıplar/Enjeksiyon kalıplama/ Ekstrüzyon kalıplama/Özel döküm yöntemleri;santrifüj döküm, elektroforetik döküm ve jel döküm./Şerit döküm yöntemi ile seramiklerin şekillendirilmesi, çamur kompozisyonu ve görülen hatalar/Kaplama teknikleri; fiziksel ve kimyasal buhar çöktürme yöntemleri.

BAN1211 -GENEL İŞLETME

İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre İle İlişkileri / İşletmelerin Sınıflandırılması / İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi / İşletme Fonksiyonları / Organizasyonların İşleyişi.

SER2301 -SERAMİK TEMEL TASARIMI III

Tasarım yapmak/ Model yapmak/Yapılan modelin kalıbını almak/Döküm çamurunun hazırlanması/Yapılan kalıplara döküm yapmak/Rötuş ve fırınlama/Sır hazırlama/Sırlama/Sır fırını pişirimi.

SER2201 -TEKNİK DEKOR UYGULAMALARI I

Seramik boyalar ile yapılan Dekor Teknikleri Hakkında Genel Bilgi/Seramik boyaların hazırlanması/Seramik tabaklar üstüne fırça ile dekor uygulanması/Altın-Platin dekoru genel bilgi ve uygulaması/Seçilen bir desenin 60x60 fayans üstüne sır üstü tekniği ile uygulanması.

SER2031 -BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I

Öğrencilere temel çizim, tasarım yöntemleri- programları öğretmek. Seramik ve Cam tasarımların, Photoshop, Adobe İllüstratör, Macromedia Free-Hand, Corel Draw gibi iki boyutlu vektörel çizim programları aracılığıyla çizilmesi.

SER1702 -SERAMİK SÜREÇLERİ 

Seramik prosesleri ve seramik üretimi/Yüzey kimyası/Genel hammaddeler/Özel inorganik kimyasallar/Şekillendirme /Yoğunluk, por yapısı ve spesifik yüzey alanı, Deflokülantlar ve koagülantlar /Partikül paketleme karekteristikleri/Flokülantlar ve bağlayıcılar /Plastikleştiriciler ve yağlayıcılar/ Reolojik modeller ve özellikleri /Hammadde hazırlama/Hammadde karıştırma /Hammadde zenginleştirme

SER2501 -SERAMİK VE CAM FIRINLARI

Isı ve sıcaklık kavramı/Yakıt türleri/Fırınlarda kullanılan enerji türleri/Fırın çeşitleri- kademeli fırınlar/Fırın çeşitleri-sürekli fırınlar/Seramik üretiminde kullanılan fırınlar/Cam üretiminde kullanılan fırınlar/Pişme reaksiyonları/Camlarda gerçekleşen reaksiyonlar/Pişirim yöntemleri/Pişirme hataları/Ergitme yöntemleri/Ergitme hataları

SER2691 -CAM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Cama giriş, camın yapısı kompozisyonu, hammaddeler, hammaddelerin taşınması ve depolanması, cam yığın hesabı, harman hazırlama taşıma ve stoklama, cam üretim prosesi: harman besleme, camın ergitilmesi, camın afinasyonu ve camın şartlandırılması, cam ergitme fırınları, yakıtlar ve yanma, refrakterler, ısı geri kazanım sistemleri, fırın tasarımı ve ölçü kontrol, şekillendirme prosesleri, cam hataları ve camın tavlanması, camda ikincil şekillendirme prosesleri.

SER2202 -SERAMİK TEMEL TASARIMI IV

Tasarım yapmak/ Model yapmak/Yapılan modelin plastik şekillendirme yöntemi için kalıbını almak/plastik çamurunun hazırlanması/Yapılan kalıplar kullanılarak ürün şekillendirilmmesi/Rötuş ve fırınlama/Sır hazırlama/Sırlama/Sır fırını pişirimi.

SER2302 -TEKNİK DEKOR UYGULAMALARI  II

Dekor Teknikleri Hakkında Genel Bilgi/Silindir Dekoru Tasarımı ve uygulaması/Sünger Dekoru Tasarımı ve uygulaması/Mühür Dekoru Tasarımı ve uygulaması /Kesme-ekleme-kazıma dekor tekniklerinden uygulamalar/Astar (angop) dekoru uygulaması.

Yapılan Ürünlerin Pişirilmesi.

SER2032 -BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

Öğrencilere temel çizim, tasarım yöntemleri- programları öğretmek. Seramik ve Cam tasarımların, Photoshop, Adobe İllüstratör, Macromedia Free-Hand, Corel Draw gibi iki boyutlu vektörel çizim programları aracılığıyla çizilmesi.

SER2502 -İLERİ TEKNOLOJİ SERAMİKLERİ 

İleri Teknoloji Seramikleri Çeşitleri / Kullanım Yerleri / Piezoelektrik Seramikler / Yarı İletken Seramikler / Feritler / Aliminyumoksit Seramikler / Bor, Nitrür, Bor Karbür, Silisyum Nitrür, Silisyum Karbür, Sialon / Klasik ve değişik Üretim Yöntemleri.

SER2162 -SERAMİK SIRLARI

Sır hammaddelerinin sınıflandırılması/Sır hammaddeleri /Seramik sırlarının tanımı ve özellikleri / Sırlarda aranılan özellikler /Seger formülasyonları / Sır reçetelerinin hazırlanması / Firit tanımı ve özellikleri ,Firitin hazırlanması / Sır hazırlanması /Sır uygulaması / Sır pişirim sırasındaki reaksiyonlar / Sırın genel problemleri / Standart hatalar

SER2702 -MESLEKİ İNGİLİZCE

Introduction to Ceramic (Definition, History and Ceramic Products)/Basic Ceramic Rawmaterials /Crushing of Ceramic Rawmaterials and Basic Ceramic Crushers/Grinding of Ceramic Slurries/Basic Grinders and Millers used in Ceramic Production/Production of Granules by Spray Drying/Filter Pressing and Vacuum Presiing of Ceramics/Ceramic Shaping Methods;Pressing, Slip Casting,Extrusion and Injection Molding,Tape casting, Centrifuge Casting and Gel Casting

SER2901 -MALZEME KARAKTERİZASYONU

Fiziksel özelliklerin karakterizasyonu (yoğunluk, porozite, tane şekli boyutu ve dağılımı, spesifik yüzey alanı ve enerjisi)/ Mekanik özelliklerin (mukavemet,tokluk,sertlik,sürünme) ve reolojik özelliklerin karakterizasyonu/Termal analiz yöntemleri (TG, DTA) ve analiz sonuçlarının yorumlanması/Termal analiz yöntemleri (DSC, dilatometre, ısı mikroskobu) ve analiz sonuçlarının yorumlanması/X-ışınları difraktometresi, analiz sonuçlarının yorumlanması /Mikroyapı incelemeleri için numune hazırlama yöntemleri, görüntü oluşturma metotları/Işık mikroskobu (ışık numune etkileşimleri, parçaları, numune inceleme yöntemleri )/Elektron mikroskopları, elektron-numune etkileşimleri/ Taramalı elektron mikroskobu (SEM, parçaları,görüntü dedektörleri, kimyasal analiz )/ Geçirimli elekton mikroskobu (TEM) ve tahribatsız kontroller.

SER1802 -ELEKTROSERAMİKLER

Dielektrik teorisi ve elektroseramiklerdeki piezoeletrik, pyroelektrik vb. temel etkiler/ Yalıtkanlar, mikrodalga frekanslarda kullanılan dielektrik malzemeler, çok katmanlı ve ince film kapasitörler, piezoelektrik, pyroelektrik ve manyetik seramikler. Seramiklerde iletkenlik.

SER1902 -ÇİMENTO VE BETON

Betonun kullanım amacı/ Çimento, agrega ve karışım ile bakım sularının beton yapımındaki yeri ve önemi/ Beton yapımında kullanılan malzemeler, agregalar, özellikleri, ince ve kaba agregalar/Tuvenan beton malzemeleri/Çimentoların, bileşimindeki hammaddeler, fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri/Çimento türleri ve kullanım alanları, karışım ve bakım suları, istenen özellikleri, uygunluğunun belirlenmesi/ Beton karışım hesapları.

SER1052 -DÜNYA VE TÜRK SERAMİK ENDÜSTRİSİ

Dünya ve Türk Seramik Endüstrisindeki kaplama malzemelerine genel bir bakış/Dünya ve Türk Seramik Endüstrisindeki sağlık gereçlerine genel bir bakış/Dünya ve Türk Seramik Endüstrisindeki refrakter malzemelere genel bir bakış /Dünya ve Türk Seramik Endüstrisindeki tuğla-kiremit malzemelere genel bir bakış/Dünya ve Türk Seramik Endüstrisindeki cam malzemelere genel bir bakış/Dünya ve Türk Seramik Endüstrisindeki çimento-beton malzemelerine genel bir bakış/İthalat-ihracat durumu, Üretim kapasitesi/Elektronik seramikler/Oksit seramikler/Piezo-elektrik seramikler/Kalite-kontrol/Proses-kontrol/Seramik makinaları.

SER1162 -TÜRKİYE' DE VE DÜNYA'DA SERAMİK SANATI

Seramik sanatının tarihi süreci/ Dünyadaki sanat akımları ve gelişim süreci/ Seramik sanatının diğer sanatlarla olan ilişkisi/ Seramik sanatının dünyadaki öncüleri/ Türkiyede seramik sanatının gelişimi ve seramik sanatının gelişmesine katkı yapan sanatçılar.

SER2992 -SERAMİK MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Atomik bağlar ve kristal yapılar/Faz diyagramları/Fiziksel ve termal özellikler/Fiziksel ve termal özellikler/Mekanik özellikler ve ölçülmesi/Mekanik özellikler ve ölçülmesi/Elektriksel özellikler/Dielektrik, manyetik davranışlar/Optik davranış/Zamanın, sıcaklığın ve çevrenin malzemelere etkisi.

SER2701 -SERAMİK TARİHİ

Seramiğin tanımı ve kısa tarihçisi / Tarih öncesi ve tarih dönemleri ilk çağ seramikleri / Seramiklerin Karakteristik Özellikleri / Biçim-form anlayışları Ege uygarlıkları / Girit , miken, Yunan, Roma bizans seramik özellikleri / Selçuklu dönemi seramikleri, üretim merkezleri özellikleri / Osmanlı dönemi seramikleri, üretim merkezleri özellikleri, form ve biçim anlayışları / çağdaş Türk seramik sanatı ve sanatçıları.