Ders İçerikleri

 

YTÜ Senatosu’ nun 15.06.2011 tarih ve 2011/3 sayılı toplantısının 12 sıra sayılı kararı ile kabul edilerek 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

HARİTA KADASTRO PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 


1. YARIYIL

9011013 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I  (2.0.2) AKTS 2

Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı.

9061013  Türk Dili I                           (2.0.2) AKTS 2

Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi); Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey )Doğu Türkçesi), Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ),şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler(yapım ekleri, çekim ekleri) ,anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.

9051071 Yabancı Dil I                        (2.0.2) AKTS 2

am, is, are (to be), present continuous (am doing, is doing are doing) present simple: I do/ work/ like...., present simple : I don't ...., Do you....? , comparison of present simple and present continuous: I am doing / I do past of to be: was, were regular and irregular verbs past simple: worked / got / went, etc, I didn't ....., Did you....? past continuous: I was doing, comparison of past continuous and past simple: I was doing / I did...., etc I have and I've got, have I have done, , I've just...., I've already ...., I haven't... yet, Have you ever.....? How long have you....? for, since, ago, comparison of present perfect and past simple: I have done / I did.... still, yet, already from ....to, until, since, for future tense: What are you doing tomorrow?, I'm going to..., will/ shall, Suggestion: Shall I...? Shall we...?

 

1351041 Mesleki Matematik             (4.0.4) AKTS 6

 

Sayılar, Sayı sistemleri, Cebir, Polinomlar, Denklem sistemlerinin çözümü, Matris, Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü, Türev, Türev uygulamaları, İntegral, İntegral uygulamaları

1351011 Mesleki Trigonometri         (3.0.3) AKTS 5

Uzunluk ölçü birimleri ve dönüşümleri, Açı birimleri ve dönüşümleri, Yüzölçüm birimleri, dar açıların trigonometrik fonksiyonları, Açı fonksiyon dönüşümleri, Küçük açı bağıntısı, üç kenarlı şekiller, Üçgenlerde temel bağıntılar, Üçgen çözümleri, Dörtkenarlı şekiller, Yamuk çözümleri, Çember çözümleri, Küresel üçgen kavramı, Küresel üçgen çözümleri

1351021 Arazi Ölçmeleri I                 (3.0.3) AKTS 4

Haritacılık konuları, kadastronun konusu, Harita, kadastro ve tapu ilişkisi, Basit ölçme araçları, Çelik şerit metre ile uzunluk ölçüsü, Prizmatik ölçü, Takeometre ve teodolit aletleri, Yatay açı ölçüsü, Düşey açı ölçüsü, Arazi parçalarını ölçme yöntemleri, Hata hesapları

1351031 Arazi Ölçmeleri Uygulaması I  (2.2.3) AKTS 4

Basit ölçme araçları uygulaması, Çelik şerit metre ile uzunluk ölçüsü, Prizmatik ölçü uygulaması, Takeometre ve Teodolit aletlerinin tanıtılması, Yatay açı ölçü uygulaması, Düşey açı ölçü uygulaması, Arazi parçalarını ölçme yöntemlerini uygulama, Hata hesapları uygulamaları

1251051          Bilgisayar ve Ofis Programları (2.0.2) AKTS 3

 

            Ortak seçimlik Ders I            (2.0.2) AKTS 2

 

2. YARIYIL

9011014 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II                        (2.0.2) AKTS 2

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici İlkeler.

9061014  Türk Dili II                         (2.0.2) AKTS 2

İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler), İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası ,sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası,alıntı kelimelerin yazılışı), Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem), kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk,anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları (eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı), Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri), Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açık oturum, münazara, panel), Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup), iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo).

9051072  Yabancı Dil II                     (2.0.2) AKTS 2

a lot, much, many a little, little, a few, few get=receive/buy/fetch/find, get+adj.=become, get to=arrive, get in/out/ off, word order one, ones some, any not+any, no, none not+ anybody /anyone / anything/ nobody / noone / nothing somebody, anything, nowhere every, all all, most, some, any, no/none both, either, neither and, but, or, so, because before, after, during, while when (when I went out..... , when I am ...., when I go....) adverbs: quickly, badly, suddenly etc. comparison: old / older, expensive / more expensive, older than.... more expensive than... not as ....as, the oldest, the most expensive passive :is done, was done, is being done, has been done be/ have / do in present and past tenses to....(I want to do) and -ing ( I enjoy doing), I want you to..., I told you to...

1351012 Mesleki Hesaplamalar        (4.0.4) AKTS 6

Harita koordinat sistemi, Temel ödevler, Temel ödev uygulamaları, Ayrıntı noktalarının hesabı, Yüzölçüm hesapları, Yüzölçüm uygulamaları, Parsel bölmeleri, Sınır düzeltmeleri, İki boyutlu koordinat sistemleri arasındaki dönüşüm, Dönüşüm uygulamaları

1351022 Harita Çizimi I                    (1.2.2) AKTS 5

Çizim araçları, Harita çizim özel işaretleri, Harita altlıkları, Arazi parçalarının çizimi, Mürekkepleme, Ayrıntı noktalarının çizimi, Eşyükseklik eğrilerinin çizimi, Harita ve planlarda ölçek değişimi, haritaların çoğaltılması

1351032  Arazi Ölçmeleri II             (3.0.3)  AKTS 4

Nivoların genel yapısı, Yükseklik sistemleri, Geometrik nivelman, Geometrik nivelman hesabı, Trigonometrik yükseklik hesabı,Takeometrik yükseklik hesabı, Kesit hesapları, Elektronik aletlerin genel yapıları, Poligon kavramı, Poligon noktaları yer seçimi, tesis ve röperlenmesi, Açık poligon geçkileri, Dayalı bağlı poligon geçkileri, Kapalı poligon geçkileri, Poligon geçkilerinde hata hesapları.

1351042 Arazi Ölçmeleri Uygulaması II  (2.2.3)  AKTS 5

Nivoların kontrolleri, Geometrik nivelman ölçü uygulaması, Trigonometrik yükseklik ölçü uygulaması, Takeometrik yükseklik ölçü uygulaması, Kesit ölçüleri uygulaması, Elektronik aletlerle ölçme uygulamaları, Poligon noktalarının arazide yer seçimi, Açık poligon geçkileri uygulaması, Dayalı bağlı poligon geçkileri uygulaması, Kapalı poligon geçkileri uygulaması

 

1131242  Genel İşletme                   (2.0.2) AKTS 2

 

Ortak seçimlik Ders II          (2.0.2) AKTS 2

3. YARIYIL

1352011 Fotogrametri I             (3.0.3)  (AKTS 4)

Fotogrametri ve uzaktan algılama, Uçuş planları, Fotoğraf bilgisi, Sayısal görüntü işleme, Model ve kolon bağlama, Hesaplama işlemleri, Sayısallaştırma, Sayısal arazi yükseklik modelleri, Pafta oluşturma, Ortofoto işlemleri, Uzaktan algılama

1352021 Kadastro I                        (3.0.3)  AKTS 4

Kadastro genel tanımı, Kadastro teknik işlemleri, Sınırlandırma işlemi, Tespit, Yenileme kadastrosu, Ölçme işlemleri, Ada raporu, Orman kadastrosu, Afet kadastrosu, Mera mevzuatı, Yer altı kadastrosu

1352031 Harita Çizimi II                   (1.2.2) AKTS 3

Mesleki yazılımlar, Sayısallaştırma işlemleri, Standart formatta çizim işlemleri, CAD kullanarak harita çizimi yapmak, Hesaplamalar, CAD yazılımlarında imar uygulamaları, CAD yazılımlarında altyapı proje uygulamaları, Boyuna kesit çizimi yapmak, Enine kesit çizimi yapmak

1352041 Taşınmaz Hukuku            (3.0.3) AKTS 4

Eşya hukuku, Taşınmaz mülkiyeti, Yasal mirasçılar, Mirasta dağıtım, Tapu bilgi sistemi, Tapu sicilindeki işlemler, Kat mülkiyeti işlemleri, Kat irtifakı işlemleri, Kamulaştırma öncesi işlemler, Kamulaştırma teknik işlemleri, Kamulaştırma teknik dosya hazırlama, Kamulaştırma örnek projeler

1352051 Arazi Ölçmeleri III                     (3.0.3)  AKTS 4

Ülke temel ağları, Ağ noktalarının tesisi, sınıflandırması, numaralandırılması, Yükseklik ağlarının oluşturulması, Tamamlayıcı ağ noktaları, Kestirme noktalarının hesapları, Dış merkezli açı ölçüsü, Merkezlendirme elemanları, zemine indirme, Harita projeksiyonları, Projeksiyon indirgemeleri.

1352061 Arazi Ölçmeleri Uygulaması III (2.2.3)  AKTS 4

Ülke temel ağlarını arazide oluşturmak, Ağ noktalarının arazide tesis edilmesi, Yükseklik ağlarının arazide belirlenmesi, Tamamlayıcı ağ noktalarını arazide belirlemek, Kestirme noktalarını arazide belirleyip ölçmek,  Dış merkezli açı ölçüsü uygulaması,  Zemine indirme noktası uygulaması, Harita projeksiyonları uygulaması, Projeksiyon indirgemeleri uygulaması, İki boyutlu dönüşüm uygulamaları, Üç boyutlu koordinat sistemleri uygulamaları

1352071  Algoritma ve Programlama                  (3.0.3)  AKTS 3

Bilgisayar donanımları, Bilgisayar ağları, Bilgisayar programları, Veri giriş çıkış deyimleri, Karşılaştırma ve yönlendirme komutları, Döngüler, Dizi değişkenler, Alt programlar, Algoritmalar, Akış diyagramları, Cep hesaplayıcıları

1352081 Haritacılık Faaliyetleri      (2.0.2)  AKTS 4

Haritacılık bilimi tarihi, Türk haritacılık tarihi, Haritacılıkla ilgili kurumlar, Haritacılıkla ilgili kuruluşlar, Kadastro müdürlüklerinde yapılan işlemler, Tapu sicil müdürlüklerinde yapılan işlemler, Mesleki yayınlar

1352091 Mesleki Yabancı Dil            (2.0.2) AKTS 4

Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Mesleki Terim, Kavram ve Terminoloji, Miras hukuku, eşya hukuku, kamulaştırma hukuku, Arazi toplulaştırması, İmar planı uygulaması, arsa ve arazi düzenlemesi işlemleri, Harita, ölçek, plan, özel haritalar, kroki, Kadastro, parsel, ada, arsa, tapu, mülkiyet, arazi, tapu sicili, Fotogrametri, Hava Fotogrametresi, Sayısal Fotogrametri, ortofoto, yakın resim Fotogrametrisi, yersel Fotogrametri, görüntü işleme, Fotogrametrik haritalar, Bilgisayar, Bilgisayar destekli harita çizimi, altlık, CAD yazılımları, Mühendislik ölçmeleri, deformasyon, yer altı ölçmeleri, endüstriyel ölçmeler, Yükseklik, yükseklik ölçmeleri, kot, nivelman, Ölçme bilgisi, poligon, nirengi

4. YARIYIL

1352012  Arazi Ölçmeleri IV                    (3.0.3)  AKTS 5

GNSS ölçme yöntemleri, GNSS ile koordinat ölçmeleri, GNSS uygulamaları, Yeraltı ölçmeleri, Hidrografik ölçmeler, Deformasyon ölçmeleri, Endüstriyel ölçmeler, Haritalardan yararlanma, Haritaların yorumlanması, Yön kavramı ve yön bulma.

1352022  Aplikasyon                       (4.0.4)  AKTS 6

Aplikasyon kavramı, Yatay nokta aplikasyonu, Doğru aplikasyonu, Yatay açı aplikasyonu, Yükseklik aplikasyonu, Üç boyutlu aplikasyonlar, Ada ve parsel aplikasyonu, Ada ve parsel aplikasyonu uygulaması, Yatay kurp aplikasyonu, Yatay kurp aplikasyonu uygulaması, Düşey kurp aplikasyonu, Bina aplikasyonu ve TUS uygulaması, Altyapı projelerinin aplikasyonu, Altyapı projelerinin aplikasyonu uygulamaları

1352032 Arazi Yönetimi                (3.0.3)  AKTS 5

İmar mevzuatı, İmarla ilgili tanımlar, İsteğe bağlı imar uygulamaları, Zorunlu imar uygulamaları, İmar yasası mevzuatı, arsa ve arazi düzenlemesi, Islah imar mevzuatı uygulaması, Kıyı mevzuatı uygulamaları, Lisanslı harita büroları ve TUS uygulamaları

1352042 Kadastro II                       (3.0.3)  AKTS 5

Harita plan örneği, Parseli yerinde göstermek, Birleştirme işlemleri, Cins değişikliği işlemleri, İrtifak hakkı kurulması, Kadastroda düzeltme işlemleri, Ayırma işlemleri, Yoldan kazanım, yola terk, Parselasyon, Sınırlandırma haritaları, Kamulaştırma haritaları, Kamulaştırma haritalarının kontrolü

1352052  Harita Yapımı                (2.4.4)  AKTS 6

Ön hazırlık ve planlama yapmak, Nokta tesisi işlemlerini yapmak, Ölçme işlemlerini yapmak, Hesaplama işlemlerini yapmak, Çizim işlemlerini yapmak, Dosyalama yapmak, Arşiv oluşturmak

1352062  Yapı Ölçmeleri               (2.0.2)  AKTS 3

Şantiyelerin Yapısal ve İdari Durumları, Proje ve Proje Yönetimi, Yönetim ve İşlevleri  / Şantiyelerde Denetim Sevk ve İdare / Yapı Şantiyelerinde Kullanılan Genel Tanımlar / Yapı Ölçmelerinde Kullanılan Alet ve Donanımlar / Bina, Yol, Köprü ve Barajlarda Yapılan Jeodezik Ölçmeler / Yapıların Aplikasyonu / Yapılara İstikamet ve Yükseklik Verilmesi / İnşaat Süresince Yapıların Yatay ve Düşey Kontrolü / İnşaat Süresince Oluşabilecek Olası Hareketlerin İzlenmesi / Yapı Ölçmelerinde Karşılaşılan Çeşitli Problemler ve Bu Problemlere İlişkin Çözüm Yöntemleri / İdari Kontrol, Metraj ve Hakediş, Kesin Hesap, Geçici Kabul, Kesin Kabul.

1352072  Coğrafi Bilgi Sistemleri    (2.0.2)  AKTS 3

Coğrafi bilgi sistemleri – CBS, CBS amaçlı veriler, CBS veri tabanı, CBS donanımları, CBS programları, Verilerin analizi, CBS istatistikleri ve raporlama, CBS dinamik haritaları, CBS alt sistemleri, CBS uygulamaları