Genel Bilgiler

 

Mesleğin Tanıtımı

Harita Kadastro Programı, ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin küçük projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır. Üretilen haritalar mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Kent ve imar planlaması, kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planlaması, kadastro, topografik haritalar vb. ile karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmede, bu projelerin araziye uygulanmasında yol, su, kanalizasyon gibi teknik hizmetlerin proje ve yapımlarında harita kadastro teknikerlerine yoğun ihtiyaç vardır. Harita Kadastro mesleğinin uğraşı alanı, teknolojiyi yakından takip ederek, elektronik ölçü aletleriyle araziden elde edilen bilgilerden, bilgisayar ortamında hesap ve çizim işi yapmak, son teknolojik gelişmelerden olan uydular aracılığı ile ölçüm yapabilen GPS aletlerini kullanmak gibi çalışmalardır.

 

Program, harita sektöründe mühendis ve teknisyen arasında ilişki kuran teknik elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programdan mezun olanlar, Harita Kadastro Teknikeri unvanı alırlar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

 Harita kadastro teknikeri olmak isteyenlerin; 
- Sayısal düşünme yeteneğine sahip, 
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, 
- Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen, 
- El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş, 
- Açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanan, 
- İş birliğine açık, 
- Bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir. 

Çalışma Ortamı ve Koşulları 

Harita kadastro teknikerleri görevlerini hem büroda hem de açık havada yürütürler. İşyerinin durumuna göre topograflar, jeoloji, jeofizik, jeodezi ve fotogrametri (harita ve kadastro), inşaat, çevre ve petrol mühendisleriyle işbirliği halinde çalışırlar. Görevleri sık sık seyahat etmeyi gerektirir. 

Eğitim Süresinde Kazanılan Nitelikler

- Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler, 

- Arazinin çeşitli aletlerle harita ve krokilerini çizer, 

- Büroda arazi ölçmelerinden hesaplamalar yapar, 

- Haritalar üzerinde düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapar, 

- Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapar, 

- Mahkemelerde Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro Mühendisi)’ nin bulunmadığı durumlarda bilirkişi olarak görev yapar, 
 

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Meslek liselerinin İnşaat, Yapı Ressamlığı, Harita ve Kadastro, Tapu ve Kadastro bölümlerinden mezun olanlar “Harita Kadastro” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)-1” puanı almaları gereklidir.

Meslekte İlerleme Durumu

Harita Kadastro Programını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından açılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Jeodezi ve Fotogrametri (Harita Kadastro) Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Bölümlerine de doğrudan kayıt yaptırabilirler. Harita Kadastro Teknikerleri, hizmet sürelerine ve gösterecekleri performansa bağlı olarak çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda bölüm şefi olabilirler.

Mezunların Çalışma Alanları

İş alanları oldukça geniştir. Bayındırlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Altyapı v.b Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İSKİ, İGDAŞ, TEAŞ, TEDAŞ, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, DSİ, Türkiye Kömür İşletmeleri, TC Karayolları,  Devlet Demiryolları, Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Özel İdareleri gibi çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra harita, inşaat ve maden sektöründe hizmet veren özel müteahhitlik büro ve şirketlerinde de çalışabilirler.