Ders İçerikleri

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

1. YARIYIL    

 

9011011 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I                     

İnkılap Kavramı / Bölümleri / Diğer Kavramlar / Dersin Konusu ve Anafikri / Osmanlı Devletinin Genel Yapısı / Çöküş Nedenleri / Osmanlı Devletindeki Reform Hareketleri / Tanzimat Dönemi / Meşrutiyet Dönemi / Trablus ve Balkan Savaşları / I. Dünya Savaşı / Fikir Akımları / Mondros Mütarekesi / Anadolu'nun Paylaştırılması ve İzmir'in İşgali / İstanbul'un İşgali / Milli Dernekler / Azınlık Dernekler / Yeni Türk Devletinin Kuruluşu / Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı / Amasya Genelgesi / Erzurum Kongresi / Sivas Kongresi / Amasya Görüşmeleri / Son Osmanlı Meclisi / Misak-ı Milli / T.B.M.M. Açılışı / Meclis Yapısı / İç Ayaklanmalar / Sevr Antlaşması / I. ve II. Savaşları / Eskişehir - Kütahya Savaşları / Sakarya Meydan Savaşı / Büyük Taarruz / Mudanya Mütarekesi / Lozan Antlaşması.

 

9061013             TÜRK DİLİ  I                  Dil, Diller ve Türk Dili, Dilin İnsan Hayatındaki Önemi, Dillerin Doğuşu ve Dilin Özellikleri, Türk Dilinin Özellikleri / Dilbilgisi, Sözcük, Cümle, Bunların İletişim Açısından Önemi, Yazılı Anlatımda Başarılı Olmanın Yolları / Kelime Türleri, Kelimelerin Ses ve Şekil Yapısı, İsim, Fiil, Zarf ve Edatların Okunuşları, Türleri ve Bunların Türkçe de Kullanılışları / Anlatımın Öğeleri ve Türleri, Ana düşünce ve Yardımcı düşünceler, Konu ve Konu Türler,, Açıklama, Tartışma, Betimleme ve Öyküleme /Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri (Diksiyon).

 

251033 MATEMATİK  1                             

Sayılar, Doğal Sayılar, Tamsayılar ve Rasyonel Sayılar, İrrasyonel Sayılar, Reel Sayılar, Muhtelif Sayı Sistemleri ve Dönüşümleri / Cebir, Cebirsel İşlemler, Dönüşümler, Çarpanlara Ayırma İşlemleri, Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi / Denklemler ve Eşitsizlikler / Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli ve İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler, İki Bilinmeyenli Doğrusal Denklemler ve Dönüşüm Yoluyla Çözülebilen Denklemler / Fonksiyonlar, Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler, Fonksiyon Çeşitleri, Fonksiyonlarla Dört İşlem, Tek Çift Özelliği, Fonksiyonlarla Grafik Çizimi / Logaritma, Üstel Fonksiyonlar ve Grafik Çizimi, Doğal Logaritma, Onluk Logaritma ve Aralarındaki İlişkiler, Üstel ve Logaritmik Denklemlerin Çözümü / Trigonometri, Açısal Ölçüm Birimlerinin Dönüşümü, Trigonometrik Oranlar, Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri ve Çizimi, Üçgende Alan, Kenar ve Açı Hesabı, Trigonometrik Denklem Çözümleri, Toplam ve Yarım Açı Formülleri, Trigonometrinin Mesleki Uygulamaları / Geometri, Alan ve Hacim Hesapları, Dik Üçgende Pisagor ve Öklit Bağıntıları, Daire İle İlgili Problemler, Düzgün Olmayan Alanların Hesabı (yamuk, simpson, orta ordinat metodu), Geometrinin Mesleki Uygulamaları

 

9051081 YABANCI DİL I             

Konuşma

Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendinin Tanıtma / Direktif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma / Bilgi Almak İçin Soru sorma, Sorulan Sorulara Cevap Verme / İş Görüşmelerinde İstenilen Bilgiyi Verme, Diğer Çalışanlarla İlgili Bilgi Verme / Önerilerde bulunma, Önerilere Cevap Verme / Problem sorma ve Bu tür sorulara Cevap Verme / Zaman Veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara cevap Verme / Miktar veya Sayı Sorma ve Bildirme / Telefonla Konuşma tekniği, Teklif de Bulunma / Devam Eden Bir İşle İlgili Bilgi Verme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma / Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler / Geçmişteki Olaylardan bahsetme, Bilgi Edinmek İçin Soru Sorma.

 

Dinleme-Anlama

İş Ortamında Kullanılan Eşya ve Malzemelerin Tanıtılması ve Bu Malzemelerin Fonksiyonları /  Mesleki Konularda Dinlediğinin Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği.

 

Yazma

Noktalama İşaretlerinin (İmla Kurallarının) Kullanımı / Dinlediği ve Okuduğu İlgili Gerekli Bilgilerin Not Alınması / Direktif Yazma/ Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma, Olayların ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına göre Sıralanması / CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme / Kişisel Mektup ve Mesaj Yazma / Bir Cismi, Mekanı Veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama / Davetiye Yazma

 

Okuma-Anlama

Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme

 

ELT1061 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ  

Direnç, Ohm Kanunu, İş, Güç ve Verim / Kirşof Kanunları / Elektrik Kaynakları / Devre Çözüm Yöntemleri / Devre Teoremleri / Kondansatörler / Elektro-Magnetizma ve Elektro Magnetik İndüksiyon / Doğru Akımda Geçici Olaylar.

 

ELT1151 ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİĞİ

Elektrik Güvenliği / Temel Elektriksel Ölçümler / Osilaskop / Sinyal Jenaratörleri / Elektrostatiğe Duyarlı Elemanlar.

 

ELT1041 SAYISAL ELEKTRONİK              

Sayısal Kavramlar / Sayı Sistemleri / Mantık Devreleri / Mantık İfadelerinin Sadeleştirilmesi / Bilişimsel Devreler / Flip-Flop’lar / Sayıcılar / Kaydedici ve Tutucular / Bellek Birimleri / Algoritmik Durum Makineleri / Dönüştürücüler / Sayısal Modülasyon.

BIL1051 Bilgisayar Ve Ofis Programları

Windows İşletim Sistemi / Microsoft Ofis / İnternet Explorer.

 

 

 

2. YARIYIL    

 

ATA1014 ATATÜRK İLKELERİ VE  İNKILAP TARİHİ II                  

Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı / Halifeliğin Kaldırılması / Kıyafet Düzenlenmesi / Şapka İnkılabı / Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu / Tarikatların Kaldırılması / Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler / 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı / Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları / Eğitim İnkılabı, Önemi / Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler / Eğitim Aksaklıkları / 1924 Devrim Yasalarının Önemi / Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi / Çok Partili Dönem / Terakkiperver ve Serbest Fırka / Parti Tanımı Demokrasi Kavramı / Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri / Milli Bağımsızlık / Milli İrade / Milli Beraberlik / Yurtta ve Dünyada Barış / Atatürkçü Düşünce Sistemi / Atatürk Devri Dış Politikası / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / Balkan Andantı / Hatay Sorunu.

 

TDB1014 TÜRK DİLİ II                                               

Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma / Yazıların İncelenmesi / Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma / Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma.

 

MAT1054 MATEMATİK  II                         

Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler / Limit ve Süreklilik / Türev ve Uygulamaları / İntegral ve Uygulamaları / Diferansiyel Denklemler / İstatistik.

 

MDB1082 YABANCI DİL  II               

Konuşma

Yön Sorma, Yön Tarif Etme / Tercih Yapma, Tercih Sorma /Bir İşlemin, İşin Nasıl Yapıldığını Sorma, Anlatma / Bir Ürünün Avantaj Alanı İle İlgili İşlerin Kıyaslanması  / Gelecekten Bahsetme, Gelecekle İlgili Tahminde Bulunma / İhtimallerden ve Tahminlerden / Bir Durumu, İşlevi Edilgen Yapı Kullanarak Anlatma / :Geçmişte Olmuş, Ancak Etkisi Süren Veya Geçmişte Başlamış Hala Devam Eden Durumlar / Bir İşin, İşlemin Amacının Açıklanması / Benzerlik ve farklılıkların İfade Edilmesi / Sebep, Sonuç Sorma ve İfade Etme

 

Dinleme-Anlama

Alan İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme / Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi / Dinlenen Cümleler veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması / Kelime Başlarına Veya Sonlarına Gelen Yapım Eklerinin Anlaşılması / Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme / Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme.

 

 

Yazma

Dinleme ve Okuduklarını Not Alma / Alan İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma / İş Mektupları Yazma / Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma / Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması.

 

Okuma-Anlama

Zıtlık Bildiren İfadeler / Relative Clause Yapıları / "Post Modifier" Kısaltılmış Relative Clause Yapıları / "Noun Clause" Yapıları / "Infinitive-Gerund Yapıları / Genel Bir Fikir Edinmek İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi /

Belirli Bir Bilginin Edinilmesi İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi.

 

ELT1092  ALTERNATİF AKIM DEVRE

      ANALİZİ                                       

Tanımlar / R, L ve C’nin Faz İlişkisi ve Zaman Eksenindeki Büyüklüklerin Kompleks Eksende Gösterilmesi / Seri, Paralel ve Seri-Paralel Alternatif Akım Devreleri / Alternatif Akım Devrelerinin Çözüm Yöntemleri ve Devre Teoremleri / Rezonans / Üç Fazlı Devreler.

 

ELT1002 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI                                         

Program Paketinin Tanımı / Devre Şeması Tasarımı ve Çizimi / Devre Analizi ve Test İşlemleri / Yazıcı ve Çiziciden Çıktı Alma.

 

ELT1072 SAYISAL TASARIM                       

Mantık Kalıpları Kullanarak Devre Tasarımı / Flip-Flop Kullanarak Devre Tasarımı / Tümleşik Devre Kullanarak Devre Tasarımı.

 

 

 

3. YARIYIL    

 

ELT2101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM  

Kullanım ve Başlangıç Düzenlemeleri / Temel Çizim Elemanları / Düzeltme ve Sorgulama İşlemleri / Görüntü ve Kontrol İşlemleri / Bloklama İşlemleri ve Katmanları / Ölçülendirme ve Tarama İşlemleri / Yazıcı ve Çiziciden Çıktı Alma İşlemleri.

 

ELT2171 MİKRO DENETLEYİCİLER                         

Mikro Bilgisayar Sisteminin Genel Yapısı / Mikro İşlemciler ile Mikro Denetleyicilerin Karşılaştırılması / Mikro İşlemci – Mikro Denetleyici Sistemin Kurulması / Programlamaya Giriş / Programlama.

 

ELT2211 SİSTEM ANALİZİ VE

     TASARIMI I                                    

Çalışma Konusunun Belirlenmesi / Çalışma ile İlgili Araştırma / Çalışmanın Derlenmesi / Çalışmanın Sunulması.

 

ELT2161 İŞLEMSELKUVVETLENDİRİCİLER          

Fark Yükselticileri / İşlemsel Yükselteçlerin Elektriksel Karakteristikleri / Geri Besleme / İşlemsel Yükselteçlerin Frekans Tepkisi / Temel İşlemsel Yükselteç Devreleri / İşlemsel Yükselteç Uygulamaları / Multivibratörler ve Dalga Şekillendiriciler.

 

ELT2151 GÜÇ ELEKTRONİĞİ                     

P-N eklemli Güç Elemanları / Thyristor’ların Elektriksel Karakteristikleri / Tetikleme Elemanları / Thyristor Uygulamaları / P-N eklemli Güç Elemanlarının Korunması.

 

ELT2201 SESLENDİRME VE

      AYDINLATMA                              

Ses ve Özellikleri / Mikrofonlar ve Hoparlörler / Ses Frekans Güç Yükselticileri / Seslendirme / Aydınlatma.

 

 

 

4. YARIYIL    

 

ELT2102 ELEKTRİK MOTORLARI VE

       SÜRÜCÜLERİ                            

Elektrik Motorlarının Yapıları, Çalışma Prensipleri, Temel Eşitlikleri ve Karakteristikleri / Elektrik Motorlarında Denetim Prensipleri / DA Motor Sürme Teknikleri ve Devreleri / AA Motor Sürme Teknikleri ve Devreleri / Adım Motor ve Sürücü Devreleri.

 

ELT2022 PROGRAMLANABİLİR

      DENETLEYİCİLER                     

PLC’lerin Temelleri / Programlama / PLC’leri Karşılaştırma / Endüstriyel Uygulamalar.

 

ELT2142 SİSTEM ANALİZİ VE

       TASARIMI II                 

Malzemenin Belirlenmesi / Baskılı Devrenin Hazırlanması / Devrenin Montajı ve Testi.

 

ELT2112 ENDÜSTRİYEL VERİ İLETİM

      PROTOKOLLERİ                        

Modilasyon Teknikleri / Modemler / Haberleşme Protokolleri / İnternet Protokolleri / Sıkıştırma ve Şifreleme.

 

ELT2152 ARIZA ANALİZİ

Devre Elemanlarının Testi / Arızalı Bölge veya Elemanı Belirleme / İleri Hata – Arıza Cihazları / Bakım – Onarım Kayıtları.

 

ELT2122 GÜÇ KAYNAKLARI                      

Doğrusal (lineer) Güç Kaynakları / Anahtarlamalı Güç Kaynakları.