Ders İçerikleri

 

1.Yıl - Güz Yarıyılı

Kodu

Önk.

Ders Adı

Ders

Uygulama

Laboratuar

Yerel Kredi

AKTS

ATA1031

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

0

0

2

               

TDB1031

 

Türkçe I

2

0

0

0

2

BSM1321

 

Mesleki Matematik

2

0

0

2

3

MDB1071

 

Yabancı Dil I

2

0

0

2

2

BSM1021

 

Temel fotografi

2

0

0

2

4

BIL1051

 

Bilgisayar ve Ofis Programları

2

0

0

2

3

BSM1621

 

Reprodüksiyon ve Renk Bilgisi

2

0

0

2

4

BSM1051

 

Temel Grafik Tasarım

2

0

0

2

3

BSM1611

 

Matbaa Malzeme Bilgisi

2

0

0

2

4

ELEC 001

 

Sosyal Seçmeli I

2

0

0

2

3

30 Toplam:

1.Yıl - Bahar Yarıyılı

Kodu

Önk.

Ders Adı

Ders

Uygulama

Laboratuar

Yerel Kredi

AKTS

ATA1032

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

0

0

2

TDB1032

 

Türkçe II

2

0

0

0

2

MDB1072

 

Yabancı Dil II

2

0

0

2

2

BSM1822

 

Bilgisayar Destekli Grafik 1

2

2

0

3

3

BSM1832

 

Serigrafi Baskı Tekniği

3

2

0

4

4

BSM1631

 

Ofset Baskı Sistemleri

2

2

0

3

3

ELEC 002

 

Sosyal Seçmeli II

2

0

0

2

3

MS001

 

Mesleki Seçmeli I

3

0

0

3

4

MS002

 

Mesleki Seçmeli II

3

0

0

3

4

BSM1001

 

Mesleki Staj 1

0

0

0

0

3

30 Toplam:

2.Yıl - Güz Yarıyılı

Kodu

Önk.

Ders Adı

Ders

Uygulama

Laboratuar

Yerel Kredi

AKTS

BSM2651

 

Ciltleme Teknikleri

2

0

0

2

3

BSM2661

 

Karton Ambalaj Üretimi

2

0

0

2

3

BSM2841

 

Baskı Yöntemleri 1

2

4

0

4

6

BSM2051

 

Montaj Teknikleri

2

0

0

2

4

BSM2071

 

Bilgisayar Destekli Grafik 2

2

2

0

3

3

BSM2081

 

Bilgisayar Destekli İllüstrasyon

2

2

0

3

3

MS003

 

Mesleki Seçmeli III

3

0

0

3

4

MS004

 

Mesleki Seçmeli IV

3

0

0

3

4

30 Toplam:

2.Yıl - Bahar Yarıyılı

Kodu

Önk.

Ders Adı

Ders

Uygulama

Laboratuar

Yerel Kredi

AKTS

BSM2852

 

Masa Üstü Yayıncılık

4

2

0

5

5

BSM2842

 

Baskı Yöntemleri 2

2

4

0

4

5

BSM2862

 

Reklamcılık Bilgisi

2

0

0

2

2

BSM2672

 

Meslek Hesaplamaları

2

0

0

2

2

BSM2682

 

İşletme Organizasyon ve Maliyet Muhasebesi

2

0

0

2

2

BSM2872

 

Açık Hava Reklamcılığı

2

2

0

3

3

MS005

 

Mesleki Seçmeli V

3

0

0

3

4

MS006

 

Mesleki Seçmeli VI

3

0

0

3

4

BSM2001

 

Mesleki Staj 2

0

0

0

0

3

30 Toplam:

120 Program Toplam AKTS:

Sosyal Seçimlik

Kodu

Önk.

Ders Adı

Ders

Uygulama

Laboratuar

Yerel Kredi

AKTS

BIL1102

 

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

0

0

2

3

ISS1061

 

İLETİŞİM

2

0

0

2

3

IKL9010

 

Meslek Etiği

2

0

0

2

3

MKN1051

 

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

2

0

0

2

3

SER1603

 

Fotografi

2

0

0

2

3

BAN1211

 

Genel İşletme

2

0

0

2

3

SER1604

 

İşletme Yönetimi

2

0

0

2

3

MHS1701

 

Girişimcilik

2

0

0

2

3

HAR1162

 

İlk yardım

2

0

0

2

3

BSM1762

 

Güzel Sanatlar

2

0

0

2

3

SER1602

 

Çevre Koruma

2

0

0

2

3

ELT1062

 

Toplam Kalite Yönetimi

2

0

0

2

3

SER1601

 

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2

0

0

2

3

Mesleki Seçimlik

Kodu

Önk.

Ders Adı

Ders

Uygulama

Laboratuar

Yerel Kredi

AKTS

BSM1722

 

Genel ve teknik iletişim

3

0

0

3

4

BSM2752

 

Yönlendirilmiş Çalışma

3

0

0

3

4

BSM2762

 

Mesleki Yabancı Dil

3

0

0

3

4

BSM1712

 

Yayımcılık ve Temel İlkeleri

3

0

0

3

4

BSM2741

 

Proje Hazırlama

3

0

0

3

4

BSM2731

 

Dijital Baskı Sistemleri

3

0

0

3

4

 


 

 

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ

PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

1. YARIYIL

 

ATATÜRK İLKELERİ VE

 İNKILAP TARİHİ I - Z                      ( 2  0  0 )  2

İnkılap Kavramı / Bölümleri / Diğer Kavramlar / Dersin Konusu ve Ana fikri / Osmanlı Devletinin Genel Yapısı / Çöküş Nedenleri / Osmanlı Devletindeki Reform Hareketleri / Tanzimat Dönemi / Meşrutiyet Dönemi / Trablus ve Balkan Savaşları / I. Dünya Savaşı / Fikir Akımları / Mondros Mütarekesi / Anadolu'nun Paylaştırılması ve İzmir'in İşgali / İstanbul'un İşgali / Milli Dernekler / Azınlık Dernekler / Yeni Türk Devletinin Kuruluşu / Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı / Amasya Genelgesi / Erzurum Kongresi / Sivas Kongresi / Amasya Görüşmeleri / Son Osmanlı Meclisi / Misak-ı Milli / T.B.M.M. Açılışı / Meclis Yapısı / İç Ayaklanmalar / Sevr Antlaşması / I. ve II. Savaşları / Eskişehir - Kütahya Savaşları / Sakarya Meydan Savaşı / Büyük Taarruz / Mudanya Mütarekesi / Lozan Antlaşması.

 

TÜRK DİLİ I - Z                                   ( 2  0  0 ) 2

Dil, Diller ve Türk Dili / Dilin İnsan hayatındaki önemi, Dillerin Doğuşu ve Dilin Özellikleri / Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle / Yazılı Anlatımda Başarılı Olmanın Yolları / Kelime Türleri, Kelimelerin Ses ve Şekil Yapısı / İsim, Fiil, Zarf ve Edatların Okunuşları, Türleri ve Bunların Türkçe de Kullanılışları / Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri / Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri.

               

YABANCI DİL I - Z                            ( 2  0  0 )  2

Konuşma : Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendini Tanıtma / Direktif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma / Bilgi Almak İçin Soru Sorma / Sorulan Sorulara Cevap Verme / Önerilerde Bulunma, Önerilere Cevap Verme / Zaman veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme / Miktar veya Sayı Sorma ve Bildirme / Telefonla Konuşma Tekniği / Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler / Geçmişte Yer Alan Olaylardan Bahsetme.

Dinleme ve Anlama : Mesleki Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği.

Yazma : Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma / Olayların  ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına Göre Sıralanması / CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme / Kişisel Mektup veya Mesaj Yazma / Bir Cismi, Mekanı veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama / Davetiye Yazma.

Okuma-Anlama : Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme.

 

MESLEKİ MATEMATİK - Z             (2  0  0 )   2

Küme kavramı, bir kümeyi modellenmesi ve farklı temsil biçimleri ile gösterimi ve bir kümenin alt kümeleri / Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve  tümleme işlemleri  / Sayma sayılarından başlayarak; doğal sayılar, tamsayılar, gerçek sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tanımı / Modüler aritmetik / Birinci dereceden ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve İkinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklem sistemlerine dönüştürülebilen denklem sistemleri / Birinci ve ikinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli eşitsizlikler ve mutlak değerli eşitsizlikler /  Olası durumların belirlenmesi ve saymanın temel ilkeleri / Permütasyon ve kombinasyon /  Basit olayın, ayrık ve ayrık olmayan olayın olma olasılığı / Koşullu olasılığı ve bağımlı ve bağımsız olayın olma olasılığı / İstatistik’in tanımı ve betimleyici istatistik,Sıklık kavramı, Bağıl sıklık kavramı/ Veri toplamak için ölçme aracı geliştirme ve veri toplama, Çetele ve sıklık tablosu, Verilerin sütun, çizgi, histogram, sıklık poligonu, birikimli sıklık eğrisi / Ortanca, tepe değeri, aritmetik, geometrik ve harmonik ortalamaları, Açıklık ve standart sapma  / Yordamsal istatistik, Hipotez tanımı ve hipotez test etme, Korelâsyon analizi, T-test kullanarak ortalamaların karşılaştırılması.Varyans analizi, Lineer regresyon, Çoklu lineer regresyon teknikleri  / Yordamsal istatistik, Hipotez tanımı ve hipotez test etme, Korelâsyon analizi, T-test kullanarak ortalamaların karşılaştırılması.Varyans analizi, Lineer regresyon, Çoklu lineer regresyon teknikleri       

      

 

BİLGİSAYAR VE OFİS

PROGRAMLARI                - OM                     ( 2  0  0 )  2

Giriş ve Tarihçe / Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı / Bilgisayarların Yapısal ve Kullanım Amaçlarına Göre Sınıflandırılması, Sistem Birimi / Bellek Türleri / Klavye, Mouse ve Monitör /  Bilgisayarın Donanımları İle Birlikte Kurulması ve Çalıştırılması / İşletim Sistemleri / Ms - Dos / Dizinler ve Alt Dizinler, Dizin İsimleri, Dosyalar ve Dosya İsimleri, Dos Komutları / Windows 95, Klasör ve Dosyalar, Yeni Bir Klasör Oluşturma, Kopyalama, Kaydetme ve Silme vb. / Word ve Excel / Network /  İnternet / Temel İnternet Kavramları / Web Tasarıma Giriş, Değişik Yöntemler Kullanarak Web Dosyaları Oluşturma / Sunu Programı / Veri Tabanı Programı Kullanımı 

 

TEMEL FOTOGRAFİ - M                ( 2  0  0 )  2

Fotoğraf Makinesinin Tanıtılması, Türleri, Kısımları /

Objektif, Diyafram, Obtüratör / Fotoğraf Filmleri, Kartlartı / Banyo İşlemi ve Kullanılan Kimyasallar.

                              

MATBAA MALZEME BİLGİSİ - M               (2  0  0)  2

(Temel Matbaa Bilgisi / Baskı Malzemesi Teknolojileri)

 

Matbaacılığın Önemi, doğuşu, ve tarihi gelişimi / Matbaacılığın tanımı,amacı ve kapsamı / Matbaacılık sektöründe kullanılan terminolojik kelimeler ve bunların açıklanması / Baskısı yapılacak olan işlerin yapım öyküsü / Matbaacılıkta kullanılan baskı sistemleri / Kağıdın su yönü ve gramajı / Kağıt testlerinin incelenmesi / Baskıya yönelik kağıt hesaplamalarının yapılması, Mürekkep üretimi / Mürekkep içerisinde bulunan temel hammaddeler / Mürekkep kimyasalları / Mürekkebin fiziksel özellikleri / Mürekkebin kuruma çeşitleri / Mürekkebin baskıya hazırlanması / Yardımcı / Çeşitli baskı sistemlerinde kullanılan mürekkepler / Mürekkebin sahip olması gereken özellikler ( viskozite, yapışkanlık gibi ) / Ofset baskıda kullanılan nemlendirme suyunun özellikleri (PH değeri, sertliği vb. ) / Baskı blanketleri, özellikleri, blanket kullanırken dikkat edilmesi gerekenler / Reprodüksiyon ve dizgide kullanılan malzemelerin incelenmesi konularında bilgiler verilmektedir. / Baskı ön hazırlığında kullanılan malzemelerin tanıtılması / Sestrometri, densotrometre, Gradasyon ve Gamma değerlerinin anlatılıp bu değerlerinin bulunması / Renk ayrımının anlatılması / Tram açıklanması.

 

REPRODÜKSİYON VE

RENK BİLGİSİ - M                            (2  0  0 )  2

Reprodiksiyon Atölyesinde Kullanılan Cihazlar Kamera, Kontak, Kopya, Agrandizör / Reprodiksiyon Cihazlarının Temel Birimleri, Işık Türleri / Objektifler, Film ve Yapısı, Filmin Gruplandırılması / Sestrometri, Denstometre, Gradasyon, Gamma Değerinin Bulunması / Banyo İşlemi, Renk Ayırım İşlemi.  

 

TEMEL GRAFİK TASARIM - M     (2  0  0 )  2

Grafik Tasarımın Tanımı / Grafik Dili ve Tarihi / Temel Grafik Eğitimi ( Çizgi, Renk, Doku, Yazı, Resim, Fotoğraf) Örnekleri / Grafik Kavramlarını Tanıma ( Amblem, Logo, Afiş, Kitap Kapağı, Ambalaj, Broşür, Dergi, Bülten, Katalog, Gazete, Reklam, İlan, vb.)

 

ORTAK SEÇMELİ DERS 1                 ( 3 0  0 )  3

 

2. YARIYIL

 

ATATÜRK İLKELERİ VE

İNKILAP TARİHİ II – Z                     ( 2  0  0 )  2

Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı / Halifeliğin Kaldırılması / Kıyafet Düzenlenmesi / Şapka İnkılabı / Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu / Tarikatların Kaldırılması / Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler / 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı / Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları / Eğitim İnkılabı, Önemi / Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler / Eğitim Aksaklıkları / 1924 Devrim Yasalarının Önemi / Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi / Çok Partili Dönem / Terakkiperver ve Serbest Fırka / Parti Tanımı Demokrasi Kavramı / Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri / Milli Bağımsızlık / Milli İrade / Milli Beraberlik / Yurtta ve Dünyada Barış / Atatürkçü Düşünce Sistemi / Atatürk Devri Dış Politikası / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / Balkan Andantı / Hatay Sorunu.

 

TÜRK DİLİ II – Z                                                 ( 2  0  0 )  2

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma / Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma / Yazıların İncelenmesi / Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma / Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma / Noktalama ve Yazım Kuralları / Anlatım Bozuklukları.

 

YABANCI DİL II - Z                           ( 2  0  0 )  2

Konuşma : Yön Sorma, Yön Tarif Etme / Tercih Yapma, Tercih Sorma / Bir İşlemin, İşin Nasıl Yapıldığını Sorma, Anlatma / Bir Ürünün Avantajı, Alanı İle İlgili İşlerin Kıyaslanması  / Gelecekten Bahsetme, Gelecekle İlgili Tahminde Bulunma /

 

İhtimallerden ve Tahminlerden / Bir Durumu, İşlevi Edilgen Yapı Kullanarak Anlatma / Geçmişte Olmuş, Ancak Etkisi Süren Veya Geçmişte Başlamış Hala Devam Eden Durumlar / Bir İşin, İşlemin Amacının Açıklanması / Benzerlik ve farklılıkların İfade Edilmesi / Sebep, Sonuç Sorma ve İfade Etme.

Dinleme-Anlama : Alanı İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme / Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi / Dinlenen Cümleler veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması / Kelime Başlarına veya Sonlarına Gelen Yapım Eklerinin Anlaşılması / Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme / Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme.

Yazma : Dinleme ve Okuduklarını Not Alma / Alanı İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma / İş Mektupları Yazma / Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma / Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması.

Okuma-Anlama : Zıtlık Bildiren İfadeler / Relative Clause Yapıları / “Post Modifier” Kısaltılmış Relative Clause Yapıları / “Noun Clause” Yapıları / “Infinitive-Gerund Yapıları / Genel Bir Fikir Edinmek İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi / Belirli Bir Bilginin Edinilmesi İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi. 

 

GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM – MS  ( 3  0  0 )  3

İletişimin Tarifi ve Çeşitleri / Sözlü İletişim / Yazılı İletişim / Meslek Hayatında İletişim / Grafik İletişim / Teknolojik Araçlarla İletişim.

 

YAYIM. VE TEMEL İLKELERİ – MS ( 3  0  0 )  3

Yayımcılığa Giriş / Yayımcılığın Tarihsel Gelişimi / Yayımcılık Kavramı / Yayımcılık ve Yayıncılık Modülleri / Yayıncılık ve yayımcılık ile ilgili yasalar / Basın Kanunu / Yayınevlerinin Amaçları, Görevleri ve İş Tanımlarının İncelenmesi, Yayınevi ile Basımevi Arasında Yaşanan Koordinasyon ve Teknik Sürecin İncelenmesi / Yayımcılık Süresince Yaşanan Problemlerin Tespiti ve Çözüm Yollarının Belirlenmesi / Web Yayımcılığı Tanıtılması

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK   I – M  2  2  0 )  3

Grafik Tasarımın Tanımı, Önemi ve Kullanım Alanları/ Grafik Dili ve Temel Grafik Tasarım İlkeleri / İletişimde Grafik Tasarımın Önemi / Grafik Tasarım Öğelerinin ( Çizgi, Renk, Doku, Yazı, Fotoğraf ) Etkin Kullanılması, / Bunlarla İlgili Leke Uygulamalar Gerçekleştirmek / Standart Kağıt Boyutlarını Tanımak

SERİGRAFİ BASKI TEKNİĞİ - M           ( 3  2  0 )  4

Serigrafi Baskı Tekniğinin Tarihi Gelişimi / Serigrafinin Diğer Baskı Tekniklerinden Ayrılan Özellikleri / Endüstriyel Ve Sanatsal Baskı Yöntemleri / Ofset , Tifdruc , Tipo , Flekso Baskı Teknikleri İle Yapılamıyan Baskıların Serigrafi  Tekniği İle Gerçekleştirilmesi (Tekstil , Metal , Cam, Porselen Plastik Kağıt Ahşap,  Deri , Pleksi Gibi Yüzey Ve Hacimli Yüzeylere Baskı Uygulamaları Yapmak.)
 

OFSET BASKI TEKNOLOJİSİ - M  ( 2  2  0 )  3

Baskı Tekniklerinin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi / İlk Baskı Örnekleri / Temel Baskı Sistemleri ve Bu Sistemlerde Kullanılan Makinaların Tanıtılması / Temel Baskı Sistemlerinin Özellikleri Hakkında Bilgi Verilmesi / Bu Baskı Sistemlerinde Baskı Uygulamalarının Yapılması veya Bu Baskı Sistemleri ile İlgili Baskı Yapan Matbaalarda Baskı Sırasında Bilginin Aktarılması / Temel Baskı Sisteminde Uygulanan Baskı Örneklerinin İncelenmesi / Ofset Baskı Sisteminde Nemlendirme Sistemleri ve Mürekkep Sistemlerinin Tanıtılması / Ofset Baskı Sisteminde kullanılan kalıp ve malzemelerin tanıtılması  / Vernik , Lak, Yaldız Baskıların Tanıtılması ve Kullanım Alanları / Ofset Baskı Makinasının Baskıya Hazıarlanması / Ofset Baskı Sisteminde Trigromi ve Tek Renkli Baskı Örneklerin Uygulanması / Baskı Kontrollerinin Yapılması / Baskıda Karşılaşılacak Problemler Örneklendirilmesi ve İlgili Çözümlerin Bulunması / Web Ofset Baskı Sisteminin Çalışma Prensibi ve Bu Teknikte Kullanılan Malzemelerin Tanıtılması / Teneke Ofset Sisteminin Çalışma Prensibinin Anlatılması ve Kullanım Alanları Hakkında Bilgi Verilmesi 

ORTAK SEÇMELİ DERS 2           ( 3  0  0 ) 3

 

 

3. YARIYIL

 

CİLTLEME TEKNİKLERİ - MS    ( 3  0  0 )  2

Cilt’in Tanımı ve Tarihsel Gelişimi / Ciltleme İşleminde Kullanılan Alet ve Malzemelerin Tanıtılması ve Kullanılması / Ciltleme Makinalarının Tanıtılması / Ciltleme Teknikleri / Ciltleme Tasarımı / Tabaka Kırım Yöntemleri / Kırım İşleminde Kağıt Gramajının Önemi ve Kırım Katlama Makineleri / Rotasyon Kırım Ünite Ayarları ve İstifleme / Elle Harmanlama İşlemi / Makine ile Harmanlama İşlemi / İplik Dikiş Yapmak / Tel Dikiş Yapmak / İç Blok Hazırlama Basamakları / Cilt Bezi ile Kapak Hazırlama  / Ciltlemede Dikkat Edilecek Noktalar

 

DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ - MS       (3 0  0 )  3

Dijital Baskı Sistemi Tanımı / Dijital Baskı Sisteminin Avantaj Ve Dezavantajları / Dijital Baskı Sisteminin Kullanıldığı Alanlar / Dijital Baskı Sistemi Yöntemleri / İç Mekan Baskı Alanları / Dış Mekan Baskıları / İç ve Dış Dijital Baskıda Dikkat Edilecek Noktalar / İç ve Dış Mekan Baskılarda Kullanılan Hammadde , Mürekkep ve Özellikleri / İç ve Dış Mekan Baskılarında Baskı Sonrası Yapılan İşlemler / Baskı Sonrası Kalite Kontrol / Dijital Baskıların İlan Tahtası

Üzerine Yerleştirilirken Dikkat Edilecek Noktalar / Dijital Baskıların Vitrin Üzerine Aktarılırken Dikkat Edilecek Noktalar

 

 

KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ- M                 ( 2  0  0 )  2

Ambalajın Tanımı / Karton Ambalaj Özelliklerinin Anlatılması / Ambalaj Tasarımının Önemi / Karton Ambalaj Konstrüksiyonlarının Tanımı / Kesim Kalıbının Tanımlanması ve Nasıl Yapıldığının Gösterilmesi / Çelik Kesim Çeşitleri Yapısı ve Kullanım Alanları / Kesim, Pilyaj, Perforaj, Gofre, Ayıklama, Ayırma işlerinin incelenmesi / Kalıp Yapımında Kullanılan Plakalar / Kağıdın Su Yönü ve Kesim İşleminde Önemi / Lazer ile Kesim Kalıbı Hazırlanması / Kesim Kalıbı Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar / Çoklu Kesim Makineleri ve Çeşitleri / Karşı Kalıp Hazırlanması / Kesim ve Ayıklama İşlem Basamakları / Katlama İşleminde Dikkat Edilecek Noktalar / Yapıştırma İşlemleri ve Otomatik Dolum Yöntemlerinin Anlatılması / Karton Yapıştırma Makineleri ve İşlem Basamakları / Uygulamaların Kontrolleri / Ambalaja Yönelik Kutu İmalatı ve Çizimi / Ambalaja Yönelik Kutu İmalatında Dikkat Edilecek Noktalar  

 

BASKI YÖNTEMLERİ I - M             (2  4  0 )  4

Baskının Başlangıcı / İlk Baskı Örnekleri / Taş Baskı (Litografi,Gravür, Şablon Baskı ) Tipo Baskı Tekniği ve Makinaların Tanıtılması , Kalıp, Klişe, Hurufat Yazı Çeşitleri / Flekso Baskı Özellikleri ve Makinaların Tanıtımı / Tifdruc Baskı Yöntemi Özellikleri Tekniklerinin Tanıtılması

 

MONTAJ TEKNİKLERİ - M             (2  0  0 )  2

Gazete, Magazin, Broşür, Kitap vb. Basılır Ürünlerin Basılı duruma Gelecek Şekilde Düzenlenmesi ile İlgili Teknikler / Parça Filmlerden Siyah – Beyaz ve Renkli Pikaj ve Montaj Tekniği / Film Yapıştırma Malzemeleri / Trase ve Makas Payı / Kalıp Sarma Payı ve Forma / Trase Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar / Kırım Katlama Yöntemleri / Uygulamalı TraseÇizmek / Montaj Yöntemleri ; Düz, İç İçe Atmalı ,Revolta Montajın Tanıtılmsı ve Örneklerin Yapılması / Montaj Yöntemlerinde Dikkat Edilecek Noktalar / Kros ve Test Bantlarının Önemi / Dijital Ortamda Kullanılan Montaj Programları / Baskı Çeşitlerine Göre Montajda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar / Baskı Tekniklerinde Kullanılan Filmler / Baskı Tekniklerinde Kullanılan Filmler ve Özellikleri

 

PROJE HAZIRLAMA - MS               (3 0  0 )  3

Öğrencilerin Gerek Uygulama Gerekse Teorik Konulardaki Eksiklerini Gidererek Temel Bilgi ve Becerilerin Kazandırılması / Teknolojik Yeniliklerin Araştırılması ve Uygulanması  Çalışmaları

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK II - M (2  2  0 )  3

Tasarım Kavramlarını Bilgisayarla Gerçekleştirmel / İki ve Üç Boyutlu Çizim Uygulamaları ( Amblem, Logo, Afiş, Kitap Kapağı, Ambalaj, Broşür, Dergi, Bülten, Katalog, Gazete, Reklam ve İlan Tasarımları) Yapmak

 

 

 

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ

İLLÜSTRASYON - M                            (2  2  0) 3

İllüstrasyon Tarihi Ve Teorisini / Dijital İllüstrasyon un Önemini / İllüstrasyon Araçlarının Tanımı ( Kağıt, Fırça, Maket Bıçağı, Cetvel, Gönye, Pergel, Makas, Büyüteç, Slayt Projektörü, Orantı Cetveli, Seloteyp, Silgi, Yapıştırıcı, Sabitleştirici Sprey ve Bilgisayar Ortamındsaki İllüstrasyon Programları Özellikleri ) / İllüstrasyon Türleri ve Mecraları /(Reklam İllüstrasyon Programları Özellikleri, Bilimsel ve Teknik  İlüüstrasyonlar ) / Bilgisayar Ortamında ( Vektör ve Piksel Ağırlıklı Programlarla) İllüstrasyon Uygulamaları

 

4. YARI YIL

 

MASA ÜSTÜ YAYINCILIK - M      (4  2  0 )  5

Masa Üstü Yayıncılığın Tanımı / Önemi / Sayfa / Mizampaj / Çizim ve Görüntü Programlarının ( Quark- Xpress, Corel Draw, Page Maker, Free Hands, Photoshop, Flash ) / Fotoğraf, Şekil vb. Görüntülerin Taranarak Bilgisayar Ortamına Aktarılması / Bütün Masaüstü Yayıncılık Programları Arasında Veri Transfer Yöntemlerinin Öğretilmesi / Formatların Bilinmesi / Baskı Sistemlerine Uygun Olarak Çıkışların Yapılabilmesini Sağlamak

 

BASKI YÖNTEMLRİ II - M              (2 4  0 )  4

Ana Baskı Sistemlerinde Yapılan Özel Baskı Yöntemlerinin Anlatım ve Uygulamaları / Tipo Baskı Sistemi ile Varak, Yaldız, Klişe, Numaratör Baskısı, Perforaj, Pilyaj, Kesim Gofre İşlemleri ve Uygulamaları / Flekso Baskı Sistemi ile Değişik Malzeme Üzerine Baskı işlemleri ve Uygulama / Kalıp Hazırlama Yöntemleri / Yeni Teknolojilerle Tanışarak Dijital, Tampon, İnjekt Baskı Yöntemlerini Tanımak ve Uygulamak

 

REKLAMCILIK BİLGİSİ - M            (2  0  0 )  2

Reklam Grafiğinin Temel Prensipleri / Ajans Yapısı ve Çalışma Sistemleri / Bir Ürünün Tanıtılma Esasları / Departman Çalışma Sistemleri 7 Hedef Kitle Araştırmaları / Prodüksiyon Yöntemleri / Görsel ve Odiovizyel Konseptlerin Oluşturulması / Matbaa Baskı Sistemlerinin Etki Alanları / Kampanyua Hazırlama Yöntemi Değerlendirmeleri

 

MESLEK HESAPLAMALARI –M   (2  0  0)  2

Maliyet Tanımı / Ön Maliyet ve Son Maliyetin Bulunması ve Arasındaki Farkların İncelenmesi / Maliyet Sisteminin Seçimi ve Önemi / Basım İşletmelerinde Sipariş Maliyet Sisteminin Uygulanabilirliği / Basım İşletmelerinde Ana Üretici Birimlerin Saatlik Maliyetlerinin Hesaplanması, Müsvette Hesapları, Dizgi, Kağıt, Baskı, Mürekkep, Cilt, Grafik, Film, Montaj, Klişe, Dia Hesaplarının İncelenmesi ve Güncel Fiyatlarla Maliyet Hesaplarının Yapılması / Dergi, Kitap, Broşür Gibi Basım İşlerinin Üretimi ve Maliyet Hesaplamaları / Baskı Makinasının Ebatları ve Renk Ünite Sayısının Baskı Maliyetine Etkisi

 

İŞLET. ORG VE MALİYET MUH.- M  (2  0  0)  2

Basım İşletmelerinde Üretim Süreci / Basım İşletmelerinde İş Yeri Düzeni ve İş Akışı / Üretim Planlanmasının Önemi ve Hazırlanması / Sipariş Üretiminin Programlanması ve Kontrolü / Pazarlama ve Satış Organizasyonu / Reklan ve Tanıtım Organizasyonu / Basılı Ürünlerin Depolanması ve Sevkiyat Organizasyonu / Basım İşletmelerinde Üretimin Planlanması ve Kontrolü / Stok ve Stok Hareketleri / Maliyet Giderinin Önemi ve Gider Çeşitleri / Maliyet Ayırımları / Maliyet Merkezlerinin Oluşturulması  / Basım İşletmelerinde Gider Çeşitlerinin Sınıflandırılması / Saatlik Maliyet Tablosunun Oluşturulması / Örnek Soru Çözümleri

 

AÇIK HAVA REKLAMCILIĞI - M (2  2  0)  3

Açık Hava Reklamcılığının Tanımı / Açık Hava Reklamcılığının Tarihi / Açık Hava Reklamcılığında Ortam Farklılıkları Özellikleri / Reklamın Uzamı, Şehir Yapısındaki Yeri ve Önemi / Açık Hava Reklamcılığı Araçları ( Billboard, Miniboard, Durak Reklamları, Silindir Board, Megalight, Sokak Boardları, Duvar Reklamları, Işıklı Dijital Reklamlar, Araç Reklamları, Çatı Reklamları) ve Tasarımsal Farklılıkları / İzleyici Üzerindeki Etkileri ve Diğer Reklamcılık Mecrasına Olan İsteği

 

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA -  MS   (3   0  0)  3

Aynı Hafta İçinde Yürütülen Uygulama veya Teorik Çalışmalara Yönelik Olarak Öğrenciye Eksik Kaldığı Bilginin Hızlı ve Verimli Bir Şekilde Verilmesi / Meslekle İlgili Kuruluşlardan Çağırılacak Uzman Kişilerce Kuruluşlarda Yapılan Çalışmaların Aktarılması / Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Çalışma Alanları Hakkında Bilgi Verilmesi 7 Teknolojik Yeniliklerin Araştırılması ve Projelendirilmesi Çalışmaları / Belirli Araştırma Konuları Belirlenerek Öğrencileri Araştırmaya Teşvik Edici Çalışmaların Yaptırılması / Mesleki Geziler ve Sosyal Aktivitilerin Planlanması

 

MESLEKİ YABANCI DİL   - MS      (3 0  0)  3

Sektörde Kullanılan Terimlerin Kavranması / Değişik Projelerde Karşılaşılabilecek Mesleki Terimlerin Anlam ve İçeriklerinin Açıklanması / Mesleki Konularda Okuma ve Okuduğunu Anlama, Kelime Dağarcığının Geliştirilmesi / Kullanma ve Bakım Kılavuzlarının Tercüme İlkelerini Uygulayabilme / Teknik Rapor, CV, Süpariş ve İş Mektubu Yazım İlkelerini Uygulayabilme / Mesleki Konularda Tercüme , Doküman Hazırlama, Basit İş Mektupları Yazma Gibi Konularda Öğrencilerin Kendilerini Geliştirebilecekleri Ödev ve Uygulamalar